© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Gosod y Parch Neil Ridings yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Bryngwran 18 Mehefin, 2007
Ffair yr Haf 11 Awst, 2007
Cododd   y   Ffair   Haf   dros   £1,000.   Dechreuodd   pobl   gyrraedd   yn   gynnar   yn   y   bore   i osod   eu   stondinau   i   fyny   a   chael   bob   peth   yn   barod   ar   gyfer   agor   am   1.00   pm.   Er fod   y   tywydd   braidd   yn   ddwl   a   dipyn   yn   wyntog,   daeth   llif   cyson   o   bobl   i   edrych   o gwmpas   a   phrynu   pethau.   Aeth   llawer   o   waith   caled   i   mewn   i   drefnu'r   achlysur,   a thynnodd pawb efo'i gilydd fel tîm er mwyn helpu i bob peth redeg yn llyfn. Roedd   hwn   yn   llwyddiant   mawr   felly   diolch   i   bawb   am   eu   brwdfrydedd,   gwaith caled, trefniadaeth a chyfraniadau.
Swper Diolchgarwch Eglwys Dewi Sant, Caergeiliog
Cynhaliwyd   y   Swper   Diolchgarwch   yn   Eglwys   Dewi Sant   (Caergeiliog)   ar   ddydd   Iau,   18fed   Hydref.   Diolch i   bawb   a   gefnogodd   y   digwyddiad,   ac   yn   enwedig Catrin   a   Wyn   am   eu   canu   a   darllen   barddoniaeth. Mwynhaodd pawb y noson yn fawr iawn.
Diolchgarwch 2007 Eglwys Sant Mihangel Lluniau gan David Lindsay
Cystadleuaeth Arlunio'r Plant Eglwys y Drindod, Bryngwran
Tachwedd 1af - cafwyd Cystadleuaeth Arlunio ar thema 'Guto Ffowc' yn Ysgoldy'r Eglwys. Dyma luniau rhai o'r buddugwyr:
Cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch y Plant Eglwys y Drindod, Bryngwran Lluniau gan Dr Delyth Morris
Cynhaliwyd          gwasanaeth Diolchgarwch     y     Plant     yn Eglwys            y            Drindod Bryngwran,    gydag    aelodau Clwb    y    Drindod    yn    cymryd rhan,     yn     canu     a     darllen barddoniaeth a gweddïau.
Cinio Nadolig yr Eglwys yng Ngwesty Valley 28ain Tachwedd 2007
Ffair Cyn-Nadolig 27 Hydref, 2007
Codwyd £240.45!
Carolau yng Ngolau Cannwyll
'Naw Llith a Charolau'
Cafodd     pawb     amser     gwych     yn     y gwasanaeth      "Carolau      yng      Ngolau Cannwyll".    Codwyd    £198.95    ar    gyfer "Grwp   Cefnogi   Cancr   Caergybi".   Diolch i bawb am eu gwaith caled a'u haelioni.
Goleuadau Nadolig 2007 Bryngwran, 2il Rhagfyr 2007
Diolch    i    Tony    &    Shelley    Massoni    am    eu    haelioni unwaith   eto   eleni,   yn   casglu   arian   tuag   at   yr   Eglwys gyda'u   arddangosfa   drawiadol   o   oleuadau   Nadolig,   a diolch i Neil am arwain yr achlysur mor fedrus eleni!
'Marchnad Bach' Nadolig Bryngwran
Roedd   yr   arian   a   godwyd   yn   Marchnad   Fechan   Bryngwran   yn   £163.55,   gyda'r   cyfan   yn   mynd   at   yr Eglwys.   Diolch   i   bawb   am   y   gefnogaeth,   yn   rhoi   a   gwneud   pethau,   a   hefyd   i'r   rhai   a   fynychodd   i   brynu eitemau. Roedd yn llwyddiant mawr!
Plwyf Fali gyda Bryngwran a Chaergeiliog
Digwyddiadau 2007