© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Blodau’r Pasg yn Eglwys Sant Mihangel
Addurnwyd    y    groes    hon    gyda blodyn   fel   yr   oedd   pob   unigolyn yn     dod     ymlaen     i     dderbyn     y cymun,    fel    symbol    o    neges    y Pasg o obaith a Bywyd Newydd.
Gystadleuaeth Het Pasg a Bwni Pasg
Roedd    y    noson    yn    llwyddiant    mawr. Diolch   i   Glwb   Y   Drindod   am   berfformio "Huwcyn   Cwsg"   ac   i   bawb   a   gymerodd ran   yn   y   Gystadleuaeth   Het   Pasg   a   Bwni Pasg.   Diolch   yn   fawr   iawn   i'r   Deon   Bro   y Parchg    Madalaine    Brady    am    ddod    i feirniadu.    Cafodd    waith    anodd    iawn    i ddethol    yr    enillwyr    oherwydd    roedd    y ceisiadau    o    safon    uchel    iawn    fel    y gwelwch o'r lluniau!
Ngwyl Ddrama Eisteddfod Môn
Nos   Iau,   24   Ebrill,   bu   plant   Clwb   y   Drindod   yn   cystadlu   yng   Ngwyl   Ddrama   Eisteddfod   Môn   yn   Llandegfan   gyda’r   ddrama Huwcyn   Cwsg,   a   daethant   yn   ail   allan   o   bum   grwp   drama   yn   y   categori   dan   25   oed,   gan   ennill   gwobr   o   £130!   Rydym   yn hynod falch ohonynt, ac yn ddiolchgar i Sylvia a Margaret am eu hyfforddi a’u cefnogi.
Cafwyd Noson Hwyl yng nghaeau chwarae Tre-Ifan Caergeiliog ar 11eg Mehefin 2008
Er   fod   y   glaw   wedi   tywallt   i   lawr   arnom   i   gyd,   ni   wnaeth   ddifetha ein   hwyl   na’n   rhwystro   rhag   mwynhau   ein   hunain.   Cawsom   ddwy gêm   beldroed   gystadleuol,   Clwb   y   Drindod   v   Y   Gleision   ac   Yr Ieuenctid v Yr Hynafgwyr. Gorffennodd   y   gêm   Clwb   y   Drindod   v   Y   Gleision   ar   3-3   llawn amser   ac   enillodd   Clwb   y   Drindod   trwy   benaltis   3-2.   Gorffennodd gêm    Yr    Ieuenctid    v    Yr    Hynafgwyr    ar    4-4    llawn    amser,    aeth    i benaltis   ac   enillodd   Yr   Ieuenctid   ar   'Sudden   Death'.   Rhoddodd   tîm Yr Hynafgwyr eu tlws ‘ail orau’ i’r Parchedig am ei gôl wych! Ar   y   noson,   codwyd   £106   ar   gyfer   Eglwys   Dewi   Sant   Caergeiliog, £218 i’r cae chwarae a £55 i Glwb y Drindod, Bryngwran. Diolch i bawb am eu gwaith caled, rhoddion a chefnogi’r noson .
Dyn y Gêm
Yr Hynafgwyr v Yr Ieuenctid
Clwb y Drindod v Y Gleision
Enillwyr - Clwb y Drindod
Y ail - Y Gleision
Y Parchedig yn derbyn ei dlws ar ran y tîm
Daeth Cylch Chwarae Fali
Daeth    Cylch    Chwarae    Fali    i    edrych amdanom   ddwy   waith   yn   ddiweddar.   Ar 25ain   Mehefin,   daethant   i   weld   Eglwys Sant   Mihangel.   Cawsant   stori   a   chanu cân,    ac    yna    aethant    i’r    ganolfan    am lefrith a bisgedi.
Ar   16eg   Gorffennaf,   daethant   atom   eto ar     gyfer     eu     Diwrnod     Chwaraeon     a gynhaliwyd    yng    ngardd    y    Rheithordy. Cafodd    pawb    amser    braf    iawn,    ac    yr oedd    yr    ardd    yn    brysur    efo    rhieni    a theidiau a neiniau’n dod i gefnogi.
Cafodd   pob   plentyn   sticeri   ar   ôl pob   ras   ac   yna   dystysgrif   ar   y diwedd am gymryd rhan.
Y plant yn ymweld ag Eglwys Sant Mihangel
Diwrnod Chwaraeon – y plant gydag Arweinwyr y Cylch Chwarae
Y plant gyda’u tystysgrifau a medalau
Helfa Drysor
Roedd   yr   Helfa   Drysor   a   gynhaliwyd   ar   ddydd Sul   13eg   Gorffennaf   yn   ddiwrnod   gwych   gyda llawer     o     hwyl     a     haul     braf.     Cawsom     ein rhannu’n   dri   thîm:   Cathod,   Cwn,   a   Gwartheg. Roedd   rhaid   i   ni   fynd   o   amgylch   Gwarchodfa Natur   Penrhos   gyda   map   a   cheisio   dod   o   hyd   i gymaint   o   ddarnau   o   pasta   ag   y   gallem   a’r   tîm gyda’r    mwyaf    ohonynt    oedd    yn    ennill.    Yn    y diwedd   y   Cwn   enillodd,   sef   tîm   y   Ridings   a Nason.    Mwynhaodd    pawb    eu    hunain    ac    ar adegau   roedd   yn   gystadleuol   iawn!   Diolch   yn fawr   iawn   i   Bob   a   Mary   Mason   a   drefnodd   yr achlysur   ac   a   brynodd   yr   holl   hufen   ia   ar   y diwedd i’r plant.
Garddwest 2008
Roedd   Garddwest   Sant   Mihangel   yn   llwyddiant   mawr.   Cawsom   haul   braf   a   digon   o   bobl   yn   cerdded   o   gwmpas.   Hoffem ddweud   diolch   yn   fawr   iawn   i   bawb   a   wnaeth   eitemau,   a   roddodd   eitemau   ac   a   weithiodd   mor   galed   yn   rhoi'r   arddwest   wrth ei gilydd - gwaith tîm rhagorol! Codwyd £1,427 ar gyfer y Cwota ac mae'r arian yn dal i ddod i mewn!
Diwrnod Chwaraeon Bryngwran 2008
Roedd   y   noson   chwaraeon   yn   hwyl   fawr   ac   yr oedd   yr   haul   yn   tywynnu   i   ni   y   tro   hwn!   Cyn dechrau’r         gweithgareddau         chwaraeon, coronwyd   Brenhines   a Thywysoges   a   etholwyd gan     Ysgol     Gynradd     Bryngwran.     Cawsant roddion i gofio’r achlysur. Y   ddau   dîm   oedd   yn   chwarae   oedd   Bryngwran v    Bodedern.    Enillodd    Bodedern    4-2.    Yna’r Henoed    v    Y    Rhai    Ifanc,    a    orffennodd    yn gyfartal.   Hefyd   cafwyd   gweithgareddau   criced a   golff   a   drefnwyd   ynghyd   â   pheldroed   gan Chwaraeon Môn. Ar    y    noson    gwnaethpwyd    elw    o    £141.00    i Eglwys   Bryngwran,   £100   i’r   Cae   Chwarae   yng Nghaergeiliog    a    £30    i    Eglwys    Dewi    Sant, Caergeiliog.   Diolch   i   bawb   am   eu   holl   waith caled i’w gwneud yn noson llwyddiannus.
Noson hwyl Gerddorol, 2008
Dilolch yn fawr iawn i Martin am ddod i chwarae'r piano a'i gnweud yn noson hwyliog iawn i'r hen a'r ifanc fel ei gilydd! Yr Enillwyr - The Cheeky Monkeys
Diolchgarwch 2008 Eglwys Sant Mihangel
Rhoddion   Diolchgarwch   i'w rhoi   i'r   'LightHouse   Centre' yng    Nghaergybi    i    gefnogi eu    gwaith    gyda'r    digartref a'r bregus.
Swper y Cynhaeaf 2008 Eglwys Sant Mihangel
Cawsom     noson     dda     iawn, diogn   o   fwyd   hyfryd   a   dwy   gem o   Bingo.   Diolch   i   bawb   am   eu cyfraniadau     a'u     cefnogaeth. Cafwyd    £100.60    ar    y    noson tuag at Eglwys Sant Mihangel.
Goleuadau Nadolig ymlaen ym Mryngwran
Ar    7    Rhagfyr,    rhoddodd    Parch. Neil   y   goleuadau   Nadolig   ymlaen am   7   pm,   yn   nhy   Tony   a   Shellie. Daeth    Siôn    Corn    yno    hefyd,    a chawsom   i   gyd   win   neu   ddiod   o oren,   a   mins   pei   bob   un.   Mae’r holl    elw    yn    mynd    at    Eglwys    y Drindod,   ac   rydym   yn   ddiolchgar iawn    i    Tony    a    Shellie    am    eu gwaith     caled     a'u     caredigrwydd unwaith eto eleni.
Gwasanaeth Teuluol
Cynhaliwyd y Gwasanaeth Teuluol ar ddydd Sul 21ain Rhagfyr yn Eglwys Sant Mihangel, Fali. Arweiniodd yr Ysgol Sul ni mewn gweddïau, addoliad a gwyl y geni. Rydym yn ymfalchïo yn eu gwaith caled i’w wneud yn wasanaeth hyfryd.
Carolau yng Ngolau Cannwyll
Cawsom    noson    hyfryd    o    adloniant,    Roedd    yr    eglwys    yn    llawn    ac    wedi’i haddurno’n   hardd   gyda   chanhwyllau   a   chelyn   yn   rhoi   croeso   cynnes   i   bawb. Cymerodd   nifer   o   bobl   ran,   yn   cynnwys   yr   Ysgol   Sul,   Brownies,   Rainbows   a’r Geidiaid.   Wedyn   cawsom   gwpaned   o   win   cynnes   a   mins   pei   i   orffen   noson fendigedig.   Diolch   i   bawb   a   roddodd   y   noson   wrth   ei   gilydd   ac   a   gefnogodd achos arbennig. Codwyd £210 i Grwp Cefnogi Canser Caergybi.
Plwyf Fali gyda Bryngwran a Chaergeiliog
Digwyddiadau 2008