© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Gwasanaeth Teuluol Gwyl Dewi Sant yn Eglwys Sant Mihangel
Yn   ystod   y   gwasanaeth   roedd   gan   Neil   aelod   o’r   Ysgol   Sul   allan   yn   y   ffrynt gydag   ef.   Fel   yr   oedd   yn   pregethu,   roedd   yn   rhoi   gwahanol   eitemau   iddo   ddal. Yn   y   diwedd   roedd   gan   y   plentyn   gymaint   o   bethau   fel   na   allai   symud   na gwneud   dim.   Roedd   hyn   yn   dangos   i   ni   na   ddylem   ni   adael   i’n   bywydau   fynd mor   llawn   a   phrysur   fel   ein   bod   yn   anghofio   yr   hyn   mae’r   Garawys   yn   olygu. Dylem gymryd amser i baratoi ein hunain ar gyfer y Pasg.
Gwasanaeth Sul y Fam yn Eglwys Sant Mihangel
Roedd   yr   eglwys   yn   llawn   ar   gyfer   Gwasanaeth   Sul   y   Fam   yn   Eglwys   Sant Mihangel.   Arweiniodd   yr   Ysgol   Sul   y   gwasanaeth   gyda   meim   a   dysgu   can fywiog   i’r   gynulleidfa   yn   ein   atgoffa   o   gariad   Duw.   Hefyd   cynhyrchwyd   gwaith celf   yn   dangos   sut   mae   eu   dwylo   a   sut   maent   hwy   eu   hunain   yn   helpu   i ddangos   cariad   Duw.   Cafodd   pawb   a   oedd   yn   bresennol   gerdyn   a   thusw   o flodau i ddathlu’r diwrnod.
Noson o Hwyl y Pasg ym Mryngwran
Cychwynnodd   y   noson   gyda   helfa   wyau   i’r   plant, ac   yna   cafwyd   beirniadu’r   boneti   Pasg,   yr   wyau wedi’u   haddurno   lluniau’r   Pasg.   Roedd   nifer   fawr o   gyfranwyr   o   bentref   Bryngwran,   Clwb   y   Drindod, Clwb   Ieuenctid   Caergeiliog,   Cartref   Plas   Crigyll   a Chanolfan   Ddydd   Hafan.   Roedd   y   gwaith   o   safon mor   uchel   fel   ei   bod   yn   dasg   anodd   iawn   i   Jan Adams    a    Sharon    Roberts    ddewis    yr    enillwyr. Roedd   lluniaeth   a   hot   dogs   ar   gael   yn   ystod   y gyda’r    nos    a    chodwyd    cyfanswm    o    £166.85    i Eglwys       Bryngwran       a       Chaeau       Chwarae Caergeiliog.   Diolch   yn   fawr   i   bawb   am   eu   gwaith caled i wneud hon yn noson mor llwyddiannus.
Blodau’r Pasg yn Eglwys Sant Mihangel
Blodau’r Pasg yn Eglwys Sant Mihangel
Daethom    ynghyd    ar    fore'r    Pasg gan   ddod   a   dau   fath   o   flodyn   i'w rhoi   ar   y   groes   fel   yr   oeddym   yn dod   ymlaen   am   Gymun.   Roedd   y dewis    o    flodau'n    adlewyrchu    ein taith bersonol drwy'r Garawys. "Hanes     ein     bywyd     ynghlwm     a hanes Duw."
Ymweliad Esgob Andrew ag Eglwys y Drindod, Bryngwran Dydd Sul, 3 Mai, 2009
Roedd   yn   ddiwrnod   heulog   hyfryd   a'r eglwys   yn   llawn   i   groesawu   ein   Esgob newydd.    Yn    y    gwasanaeth    roeddem yn    cofio    St.Ylched    a    siaradodd    yr Esgob   am   sut   y   gall   y   bywydau’r   Saint ein    ysbrydoli    ni    heddiw    ar    ein    taith Gristnogol   bersonol.   Roedd   yn   bleser cael   plant   Ysgol   Gynradd   Bryngwran yn    cymryd    rhan.    Roeddynt    yn    canu detholiad   o   ganeuon   mor   frwdfrydig,   a gyda     thalent     amlwg.     Yn     ystod     y gwasanaeth   cawsom   hefyd   ddwy   gân gan Lyn .
Diolch   yn   fawr   i   bawb   a   gymerodd ran    ac    a    helpodd    i    ddarparu’r bwffe gwych.
Myfyrwyr Weldio Coleg Menai yn creu stondin offrwm i Eglwys y Drindod, Bryngwran
Ymwelodd   tri   myfyriwr   Coleg   Menai   ag   Eglwys   y   Drindod   Bryngwran   yr   wythnos   hon   i   gyflwyno   stondin   offrwm   roeddynt wedi   ei   greu   i’r   eglwys.   Gwnaethpwyd   y   cyflwyniad   gan   y   myfyrwyr   weldio   Gethin   Williams   o   Landegfan,   Karl   Jones   o Lannerchymedd    a    Mark    Thomas    o    Gaergybi    i’r    Parchedig    Neil    Ridings,    Warden    yr    Eglwys    Mrs    Sylvia    Owen,    ac Ysgrifenyddes y CPE, Mrs Margaret Jones. Creodd   y   myfyrwyr   blwyddyn   gyntaf,   sydd   wedi’u   lleoli   yn   Llangefni   ac   i   gyd   yn   astudio   Weldio   a   Gwneuthuriad   yn   llawn amser   ar   gwrs   EMTA   PEO   NVQ   Lefel   2,   y   stondin   offrwm   ar   ôl   derbyn   cais   ysgrifenedig   gan   Mrs   Sylvia   Owen   ynghyd   â thoriad   o   gylchgrawn   o’r   math   o   stondin   oedd   ei   angen.   Meddai   Islwyn   Williams,   tiwtor   y   cwrs,   “Pan   gawsom   ni’r   llythyr gyda   chais   am   stondin   gan   Mrs   Owen,   roeddem   yn   hapus   iawn   i   fedru   helpu!   Nid   yn   unig   ei   fod   yn   ffitio’i   mewn   gydag anghenion   yr   eglwys   leol   a’r   gymuned,   ond   roedd   hefyd   yn   ffitio’i   mewn   gyda   gofynion   gwaith   y   cwrs   NVQ.   Creodd   y myfyrwyr   y   stondin   cyfan   gan   ddefnyddio   dur   –   y   nhw   aeth   ati   i’w   ddylunio,   ei   osod   wrth   ei   gilydd   gan   ddefnyddio   arc-weldio a thechnegau sgrolio addurnol, ac yna ei baentio.” Meddai’r   Parchedig   Neil   Ridings:   “Rydym   yn   ddiolchgar   iawn   i   fyfyrwyr   Coleg   Menai   am   greu’r   stondin   offrwm   hyfryd. Rydym   yn   ei   werthfawrogi’n   fawr   a   bydd   aelodau’r   gynulleidfa   yn   medru   goleuo   cannwyll,   ei   osod   ar   y   stondin,   a   dweud gweddi i gofio am anwyliaid am nifer o flynyddoedd i ddod.”
Noson Ffilmiau a Wil Tân Dydd Gwener, 10 Gorffennaf, 2009
Cafwyd   noson   lwyddiannus   dros   ben   ar   10fed   Gorffennaf,   pan   ddangosodd   Ffilmiau   Dolafon   2   ffilm   fer   a   chafwyd   cyngerdd gyda   Wil   Tân.   Codwyd   £822,   gyda   £190   yn   mynd   at   Ward   Alaw   Ysbyty   Gwynedd   a   £632   at   waith   Eglwys   Bryngwran. Diolch i bawb am gefnogi, a diolch arbennig i Vaughan a’r teulu am eu haelioni arferol.
Helfa Drysor Dydd Sul, 12 Gorffennaf, 2009
Cynhaliwyd    yr    helfa    drysor    ddydd    Sul    12fed Gorffennaf   yng   Ngwarchodfa   Natur   Penrhos   i’r Ysgol   Sul   a   ffrindiau.   Cafodd   pawb   hwyl   fawr   ac roedd   yr   haul   yn   tywynnu!   Roedd   pedwar   tîm   ac roedd   gan   bob   un   ohonom   daflen   gydag   20   o gwestiynau   a   lluniau   i   helpu   ni   weithio   allan   y cliwiau.   Hefyd   ar   y   ffordd   roedd   rhaid   i   ni   ddod   â dail   rhai   coed   neilltuol   yn   ôl   felly   roedd   hyn   yn ein   gwneud   ni   wylio’n   ofalus.   Roeddem   i   gyd   yn enillwyr   a   chawsom   i   gyd   hufen   ia   ar   y   diwedd trwy   garedigrwydd   Bob   a   Mary   a   drefnodd   y digwyddiad   i   ni.   Rydym   yn   ddiolchgar   iddynt   am eu   holl   waith   caled   ac   am   sicrhau   amser   mor braf i ni i gyd.
Garddwest 2009
Daeth    yr    haul    allan    i    ni    ac    er    gwaethaf ychydig     o     gawodydd     tua’r     diwedd,     bu’n ddiwrnod   hynod   lwyddiannus   unwaith   eto.   Fel y   gwelir   o’r   lluniau,   daeth   nifer   dda   o   bobl draw   i’n   cefnogi   ac   rydym   yn   ddiolchgar   iawn iddynt.   Fel   bob   amser,   ni   fuasai’r   arddwest   yn digwydd   o   gwbl   heb   waith   caled   gymaint   o bobl   a   chyfraniadau   o   sawl   math   –   hanfodol   i lwyddiant!   Codwyd   £1,360   ac   rydym   yn   dal   i gyfrif!
Gwasanaeth Cymun Dwyieithog Blynyddol Eglwys y Santes Fair, Llanfair-Yn-Neubwll Dydd Sadwrn, 15 Awst, 2009
Cynhaliwyd   y   Gwasanaeth   Cymun   Dwyieithog   Blynyddol   yn   Eglwys   y   Santes   Fair   gyda’r   Parch   Neil   Ridings   yn   arwain   a phregethwyd   gan   y   Parch   Hugh   Jones,   Caergybi.   Yr   organydd   oedd   Mrs.   Sylvia   Owen.   Fel   arfer,   roedd   yr   eglwys   yn   llawn gyda   lle   i   sefyll   yn   unig   yn   y   cefn,   a   chynulleidfa   a   oedd   yn   cynnwys   nid   yn   unig   bobl   leol   ond   hefyd   ymwelwyr   ac   eraill   a oedd wedi teithio o bell i fod yn bresennol. Cyn   cychwyn   y   gwasanaeth,   cyfeiriwyd   at   farwolaethau’r   Parch   Edgar   Jones   a   Mr.   Arthur   Jones   yn   ystod   y   deuddeng   mis diwethaf.   Roeddynt   ill   dau   wedi   chwarae   rhan   bwysig   yn   ein   gwasanaeth   blynyddol   o’r   cychwyn.   Safodd   y   gynulleidfa   fel arwydd o barch. Fel   arfer,   glanhawyd   yr   eglwys   ar   gyfer   y   gwasanaeth   gan   aelodau   Clwb   Rotari   Caergybi,   a   chafodd   ei   haddurno   â   blodau. Diolchodd   Mr   Goronwy   O.   Parry   i   bawb   a   oedd   wedi   cyfrannu   at   y   gwasanaeth   a   llwyddiant   y   prynhawn,   ac   am   eu cefnogaeth. Yn   ei   llyfr   "Living   and   Loved",   a   gyhoeddwyd   yn   2000,   gwnaeth   Pam   Rhodes   y   sylw   canlynol   ar   ôl   ymweld   ag   Eglwys   y Santes   Fair,   "Bob   blwyddyn,   dim   ond   lle   i   sefyll   a   geir   yn   y   gwasanaeth   blynyddol   a   gynhelir   ar   Wyl   y   Santes   Fair   yn   yr eglwys   hon,   nad   yw’n   cael   ei   defnyddio’n   aml   ond   y   mae   meddwl   mawr   ohoni".   Mae   hyn   mor   wir   heddiw   ag   oedd   ar   adeg   ei hymweliad. John Rowlands
Gwyl Diolchgarwch 2009 Eglwys Sant Mihangel
Cafwyd    ymateb    da    iawn eto        gyda'r        rhoddion cynhaeaf,     sy'n     cael     eu rhoi   i'r   Lighthouse   Centre yng   Nghaergybi   i   gefnogi gwaith   gyda'r   digartref   a'r anghenus.   Diolch   i   bawb am eu rhoddion caredig.
Swper Diolchgarwch, 2009 Neuadd Eglwys Sant Mihangel
Fel   y   gwelwch   o'r   llun,   roedd   mwy   na   digon   o   fwyd   ar   gael.   Cafwyd   y   raffl   arferol   gyda   llawer   o   wobrau   a   bron   pawb   yn ennill   rhywbeth.   Cyflwynodd   Bill   Rogerson   sioe   o'r   enw   "Côr   Cymreig   yn   canu   yng   Nghadeirlan   Manceinion"   Roedd   y   côr yn   cynwys   dau   aelod   o   gorau   o'n   hardal   ni. Yn   ystod   y   canu,   cawsom   weld   lluniau   o   nifer   o   lefydd   hardd   lleol   yn   cynnwys trenau   bach   Gogledd   Cymru.   Roedd   yn   sioe   ardderchog   gyda   chanu   hyfryd   a   gorffen   gyda'r   Anthem   Gymreig.   Noson fendigedig!
Goleuadau Nadolig ymlaen ym Mryngwran
Rhoddwyd   y   Goleuadau   Nadolig   ymlaen   yn nhy   Tony   a   Shellie   ym   Mryngwran   nos   Sul,   6 Rhagfyr.   Daeth   criw   da   iawn   ynghyd.   Diolch yn   fawr   i   Tony   a   Shellie   am   eu   holl   waith caled   o   osod   yr   addurniadau   tu   mewn   a   thu allan   i'r   ty.   Diolch   hefyd   am   y   mins   peis   a'r lluniaeth   hyfryd   a   gafwyd.   Mae'r   holl   roddion ar    y    noson    a    dros    yr    ychydig    wythnosau nesaf     yn     mynd     at     Eglwys     y     Drindod, Bryngwran.
Cinio Nadolig y Plwyf Gwesty'r Fali
Cafodd pawb hwyl fawr!
Gwasanaeth Nadolig Teuluol
Achlysur hyfryd.
Plwyf Fali gyda Bryngwran a Chaergeiliog
Digwyddiadau 2009