Digwyddiadau 2010
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Sul y Fam 14 Mawrth, 2010
Dydd Gwener y Groglith 2 Ebrill, 2010
Daeth Mab y Dyn nid i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn bridwerth dros lawer. (Efengyl Mathew, 20:28)
Come see His hands and His feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flung stars into space to cruel nails surrendered.
This is our God, the Servant King, He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the Servant King.
(Graham Kendrick - 'The Servant King')
Sul y Pasg 4 Ebrill, 2010
Gwnaeth plant yr Ysgol Sul grefftau ar thema’r Atgyfodiad, ac yna arweiniwyd ni yn y gân ganlynol.
We have a King who rides a donkey We have a King who rides a donkey We have a King who rides a donkey And His name is Jesus.
(Chorus) Jesus the King is risen Jesus the King is risen Jesus the King is risen early in the morning.
 What shall we do with our lives this morning? What shall we do with our lives this morning? What shall we do with our lives this morning? Give it up in service.
Gwasanaeth Teuluol 2 Mai, 2010
Dros   yr   wythnosau   diwethaf   yn   yr   Ysgol   Sul   rydym   wedi   bod   yn   dysgu am   bwysigrwydd   newid   yn   ein   bywydau.   Rydym   wedi   bod   yn   edrych ar   y   ffordd   mae'r   lindys   yn   newid   i   fod   yn   loyn   byw   hardd   a'i   gymharu i'r   ffordd   y   daeth   Iesu   drwy'i   farwolaeth   ac   allan   i   oleuni   bywyd   newydd -   roedd   fel   gloyn   byw   yn   dod   allan   o'i   grysalis,   yr   un   fath   ond   hefyd   yn hollol wahanol, yn rhydd a hardd.
Garddwest, 2010
DIOLCH    YN    FAWR    i    bawb    a    wnaeth    Ŵyl Eglwys      Sant      Mihangel      yn      gymaint      o llwyddiant.    Cadwodd    y    glaw    draw    a    daeth llawer   o   bobl   drwy   giatiau’r   Rheithordy.   Bu’r eglwys    ar    agor    drwy    gydol    y    prynhawn    ac roedd    yn    hyfryd    gweld    cymaint    o    bobl    yn edrych    o    gwmpas    a    threulio    amser    yno    yn edrych   ar   waith   celf   Jan   Ware   a   gwerthfawrogi tu   mewn   i   adeilad   yr   eglwys   hyfryd.   Codwyd swm   o   £1504.26   ar   y   diwrnod   ac   mae   arian   yn dal   i   gael   ei   roi!   Roedd   yn   golygu   llawer   o waith   caled   a   chynllunio   ,ond   roedd   yn   sicr   yn werth yr ymdrech .
Gwasanaeth Diolchgarwch Teuluol, 2010
Swper y Cynhaeaf, 2010
Gwasanaeth Conffirmaswin yn Sant Mihangel, 2010
Roedd   yn   ddiwrnod   o   ddathlu   wrth   i   bedwar   aelod   ifanc   gael   eu   conffyrmio   heddiw   gan   yr   Esgob Andrew,   Esgob   Bangor. Roedd   yr   eglwys   yn   llawn   i'r   ymylon   gyda   ffrindiau,   teulu   ac   aelodau'r   eglwys. Ar   ôl   y   gwasaneth   cafwyd   bwffe   gwych   yn neuadd   yr   eglwys.   Diolch   i   bawb   a   ddarparodd   fwyd   a   lluniaeth   ac   a   helpodd   i   wneud   y   diwrnod   yn   un   mor   arbennig   i'r rhai a gafodd eu conffyrmio.
Taith gerdded y Parchedig (gyda'i frawd Kev!) 2010
Ni    allai'r    tywydd    wedi    bod    yn    well.    Wrth    i    ni ddilyn   ôl   troed   St.   Seiriol   o   Benmon   i   Ffynnon Clorach   roedd   yr   haul   yn   tywynnu   arnom.   Roedd y     golygfeydd     yn     ysblennydd,     yn     cynnwys golygefydd   arfordirol   i   fryniau   a   blodau   gwyllt   a oedd   yn   rhoi   lliw   i'r   cefn   gwlad.   Wrth   gwrs   roedd munudau   o   orffwys   -   i   gael   diod   ac   adfywio   - cyfle     hefyd     i     werthfawrogi'r     harddwch     o'n cwmpas,   cyfri'n   bendithion   a   diolch   i   Dduw.   Rhoi diolch   mewn   eiliad   o   ddistawrwydd.   Wrth   lwc, cyrhaeddasom    Ffynnon    Clorach    heb    unrhyw anafadiau!    Diolch    i    bawb    a'n    henwebodd    ni. Mae'r    arian    yn    dal    i    ddod    i    mewn    a    cheir    y cyfanswm terfynol yn fuan.
Cinio Nadolig, 2010
Cynhaliwyd   Cinio   Nadolig   y   Plwyf   yng   Ngwesty'r   Fali   ar   Ddydd   Iau, 2 Rhagfyr, 2010. Amser i ymlacio a mwynhau cwmni ein gilydd!
Gwasanaeth Nadolig Teulu, 2010
Er   bod   bob   man   wedi   ei   orchuddio   ag   eira   a   rhew   daeth   criw   da   allan   i'r gwasanaeth. Arweiniodd   y   bobl   ifanc   ac   aelodau'r Ysgol   Sul   ni   mewn   stori   Geni ystyrlon   iawn,   a   oedd   yn   ysgogi'r   meddwl.   Cafodd   ei   dangos   trwy   ganeuon, drama   a   gweddïau   a   daeth   â'r   realiti   i   ni   bod   y   stori   yn   dal   yn   fyw   iawn   ac   yn gweithio   yn   ein   bywydau   heddiw.   Rydym   yn   diolch   i   bob   un   o'n   pobl   ifanc   am   yr holl waith paratoi a'u gwaith caled yn rhoi'r Gwasanaeth at ei gilydd.
Diolch   i   bawb   a   ddaeth   i   helpu gwneud   y   blodau   i’w   rhannu   ar ddiwedd        y        gwasanaeth. Roedd        pawb        wedi        eu gwerthfawrogi’n    fawr.    Roedd yn   braf   iawn   gweld   yr   eglwys yn   llawn   a   daeth   yr   Ysgol   Sul ymlaen   i   ddangos   i   ni’r   cardiau hyfryd      roeddent      wedi      eu gwneud.
Eleni   cynhaliwyd   y   Swper   Cynhaeaf   yn   'Cartio   Môn'   ble   y   cawsom   groeso   cynnes.   Roedd   pawb   yn   hapus   iawn   â'u   swper o   bysgodyn   a   sglodion.   Cafwyd   adloniant   ar   y   noson   gan   Howard   Hughes   a   ddifyrrodd   bawb   gyda'i   sioe   hud.   Cawsom hwyl, chwerthin a'n synnu gan y triciau. Diolch i bawb am gefnogi a chodwyd £47.00 tuag at Ty Gobaith.
Plwyf Fali gyda Bryngwran a Chaergeiliog