Digwyddiadau 2011
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Sul y Fam 3 Ebrill, 2011
Y   thema   heddiw   oedd   y   deg   gwahanol ffordd   mae   Duw   yn   gofalu   amdanom   a'n cysuro   fel   mam   i'w   Blant,   a   hefyd   maent yn    enghreifftiau    o'r    hyn    y    gofynnir    i    ni wneud   i'n   gilydd   ac   i   eraill.   Y   ffyrdd   hyn yw    CARIAD,    ABERTH,    MADDEUANT, CALON    (gan    wybod    am    gariad    Duw    i ofalu     am     bobl),     BWYD     (darpariaeth), DIOGELWCH,    ARWEINIAD,    LLOCHES, TRISTWCH      (bod      yna      i      bobl),      a LLAWENNYDD.            Gorffenwyd            y gwasanaeth   gyda   thema   o'r   Colosiaid   am wisgo   ein   hunain   â   chariad,   sy'n   uno   bob peth mewn harmoni perffaith.
Dydd Gwener y Groglith 22 Ebrill, 2011
See   from   his   head,   his   hands,   his   feet, sorrow   and   love   flow   mingling   down: did   e'er   such   love   and   sorrow   meet,   or thorns    compose    so    rich    a    crown? Were   the   whole   realm   of   nature   mine. that   were   an   off'ring   far   too   small;   love so   amazing,   so   divine,   demands   my soul, my life, my all.
Sul y Pasg 24 Ebrill, 2011
Gofynnwyd i ddosbarth o fyfrwyr enwi Saith Rhyfeddod y Byd. Roedd y rhestr yn cynnwys Pyramidiau Mawr yr Aifft, y Taj Mahal, y Grand Canyon, Wal Fawr Tseina, ac Eglwys Sant Pedr yn Rhufain. Ond meddai un myfyriwr: Saith Rhyfeddod y Byd yw: 1. Gweld 2. Clywed 3. Cyffwrdd 4. Blasu 5. Teimlo 6. Chwerthin 7. Caru Yn amser y Pasg, mae hwn yn ein hatgoffa na ellir adeiladu na phrynu pethau gorau bywyd.    Halwelwia! Cododd Crist o'r bedd. Haleliwia!
Eglwys y Drindod (Bryngwran) Cystadleuaeth Blodau a Garddio Bryngwran 6 Gordffennaf, 2011
Garddwest yr Haf Eglwys Sant Mihangel 16 Gorffennaf, 2011
Roedd   yr   arddwest   yn   llwyddiant   ysgubol   er   gwaethaf   y glaw   mân   am   yr   awr   gyntaf.   Yn   y   diwedd   daeth   yr   haul allan   yn   gryf   a   daeth   llawer   o   bobl   yno   i   wylio’r   dewin   'Mr. Magico'    a    mwynhau    sioe    Punch    and    Judy.    Cawsom amrywiaeth    dda    o    stondinau    a    daeth    St.    John    gydag ambiwlans    i    bawb    gael    golwg    o’i    hamgylch.    Codwyd £1694.66.   Diolch   yn   fawr   i   bawb   a   gymerodd   ran   cyn   ac yn   ystod   y   diwrnod   i   helpu   osod   bob   dim   i   fyny.   Roedd   yn ddiwrnod llawn hwyl!
Gwasanaeth Diolchgarwch Teuluol yn St Mihangel
Unwaith   eto   cafwyd   digonedd   o   gynnyrch   hyfryd,   bisgedi,   tuniau   a   pasta   i'w   cyfrannu   at   waith   'The   Lighthouse'   yng Nghaergybi   gyda'r   digartref   a'r   bregus,   yng   ngwasanaeth   Diolgarwch   Teuluol   St   Mihangel.   Roedd   yr   eglwys   ei   hun wedi   ei   haddurno   gyda   blodau   a   llysiau   a   chafwyd   arddangosfa   hyfryd   o   grefftau   cynhaeaf   gan   yr Ysgol   Sul.   Diolch yn fawr i bawb am eu gwaith caled.
Gwasanaeth Diolchgarwch Pobl Ifanc Eglwys y Drindod, Bryngwran
Rhai o'r plant a phobl ifanc a gymerodd ran yn ddiweddar mewn Gwasanaeth Diolchgarwch Pobl Ifanc yn Eglwys y Drindod Bryngwran.
Diolchgarwch Eglwys Anniben 8 Hydref, 2011
Cawsom   fore   braf   o   grefftau,   dweud   stori,   canu   a   dawnsio.   Daeth   15   o blant   yno   gan   gynnwys   rhieni,   teidiau   a   neiniau,   ac   aelodau   eraill   o'r   teulu a   chafodd   pawb   hwyl   yn   ymuno   yn   y   gweithgareddau!   Diolch   i   bawb   am helpu a darparu'r bwyd a'i wneud yn llwyddiant mawr.
Swper Cynhaeaf 14 Hydref, 2011
Cynhaliwyd   ein   Swper   Cynhaeaf   blynyddol   yn   Neuadd   yr   Eglwys,   Fali   ar   14   Hydref.   Cawsom   gawl   cartref   a   theisen afal,   ac   yna   ein   fersiwn   ein   hunain   o   "Sion   a   Sian".   Cymerodd   ddeg   gwpl   ran,   a   chwasom   lawer   o   hwyl   a   chwerthin. Noson hwyliog dros ben!
Cinio Nadolig y Plwyf 8 Rhagfyr, 2011
Cafwyd   y   Cinio   Nadolig   blynyddol yng   Ngwesty'r   Fali   ar   ddydd   Iau,   8 Rhagfyr.   Roedd   y   bwyd   yn   hyfryd a   chafodd   pawb   hwyl   yn   chwarae bingo.   Ennillodd   y   ficer   er   nad   yw erioed wedi chwarae o'r blaen!
Stomp Eglwys 10 Rhagfyr, 2011
Cynhaliwyd   y   Stomp   Nadolig   yn   Neuadd   yr Eglwys   yn   y   Fali.   Cawsom   fore   gwych   yn ymwneud   â   stori'r   Nadolig,   a   gorffen   wrth   y preseb   am   amser   stori   a   chanu.   Roedd   yn hyfryd   gweld   llawer   o   blant,   rhieni,   neiniau a   theidiau,   ac   aelodau   eraill   o'r   teulu,   gyda phawb    yn    mwynhau'r    digwyddiad.    Diolch yn    fawr    iawn    i    bawb    a    gefnogodd    ac    a roddodd help llaw.
Gwasanaeth Nadolig Teuluol 18 Rhagfyr, 2011
Thema’r   gwasanaeth   oedd   'Am   beth   mae’r   Nadolig?'   Cawsom   declynnau   i   ddangos   bob   peth   sy’n   bwysig   i   ni   fel coed   Nadolig,   Sion   Corn,   cardiau,   anrhegion,   cinio   Nadolig,   bob   gyda   theulu   a   ffrindiau   ayb.   ac   yna   gwnaethom gofio   fod   y   Nadolig   hefyd   yn   ymwneud   â’r   rhai   sy’n   oer   a   llwglyd,   cefnogi   masnach   deg,   ac   elusennau   a   meddwl am bobl llai ffodus na ni – her i bawb!
Carolau yng Ngolau Cannwyll 19 Rhagfyr, 2011
Plwyf Fali gyda Bryngwran a Chaergeiliog