Digwyddiadau 2012
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Plwyf Fali gyda Bryngwran a Chaergeiliog
Eglwys Sant Mihangel Ffair Cawsom ddiwrnod gwych gyda'r gymuned yn dod at ei gilydd mewn heulwen odidog i fwynhau 'Sircus Sircus', cael bargeinion ar y stondinau, prynu cacennau blasus iawn ac ymlacio gyda phaned o dê! Roedd digon o hwyl a chwerthin. Codwyd swm o £2,221.58 ar y diwrnod. Diolch i bawb am eu holl waith caled yn ei gwneud yn ddiwrnod llwyddiannus iawn! Trip Eglwys y Drindod Ar y nos Fercher olaf ym mis Awst, aeth criw o’r eglwys ar daith i Niwbwrch i ymweld ag eglwys hynafol St Pedr. Yno yn ein cyfarfod oedd Norman Evans y warden, a bu’n ein tywys o amgylch yr eglwys ac yn rhoi ei hanes i ni. Roedd yn hynod ddiddorol ac addysgiadol. Wedyn cawsom fynd i neuadd arbennig Pritchard Jones ym mhentref Niwbwrch am swper. Roedd y bwrdd wedi ei osod yn hardd ar ein cyfer a chawsom bryd 3 chwrs bendigedig wedi ei goginio a’i weini gan aelodau eglwys Niwbwrch. Enillydd Dewis Dyddiad o’r Dyddiadur oedd Iago Hayes  (Chwefror 16eg), ac aeth yr ail wobr i Violet Jones (Ebrill 22ain). Dyma lun o Iago yn derbyn ei wobr, a lluniau o’r criw yn yr Eglwys ac yn cael bwyd yn neuadd Pritchard Jones. Sul y Mamau Thema Cymun Teuluol Sul y Mamau ar 18 Mawrth oedd 'Cyfri eich Bendithion' ac rydym yn eu hannog i gyd i wneud hynny bob dydd Gall pob un ohonom yn cael y rhodd 'famol' y gellir ei ddangos i deulu, ffrindiau a chymdogion. Eglwys Anniben Nadolig Cawsom fore gwych, roedd neuadd yr eglwys yn llawn o blant ac oedolion - tua 50 i gyd! Cymerodd pawb ran yn yr holl weithgareddau crefft a mwynhau'r awyrgylch Nadoligaidd, yn llawn o lud a gliter! Dyma oedd ein sesiwn gorau eto. Cawsom lawer o hwyl a chwerthin ac roedd yn ddechreuad da i gyfnod yr wyl. Diolch i bawb am ddod, cefnogi a helpu ar y diwrnod. Bryngwran Cystadleuaeth Boneti Pasg Cawsom nosod hyfryd nos Wener, 23 Mawrth, gyda nifer uchel yn cystadlu. Roedd yn gryn gamp i Tony & Shelley Missoni ganfod enillwyr! Diolch yn fawr i'r ddau ohonynt am eu cymorth unwaith eto. Roedd hefyd gemau i'r plant, yn ogystal â raffl, stondin tombola a stondin gacennau. Diolch i bawb a gymerodd ran ac a helpodd yn ystod y noson. Stomp Eglwys y Pasg Ar ddydd Sadwrn, 24 Mawrth, cawsom fore gwych o hwyl yn gwneud cywion Pasg, paentio cerrig mân, gwneud ffenestri gwydr lliw gyda chroesau, canu, dawnsio a chael hanes taith y Pasg o Dydd Iau Cablyd i Sul y Pasg. Daeth un ar bymtheg o blant yno ynghyd â rhieni, neiniau a theidiau, modrybedd ac ewythrod. Diolch i bawb am eu holl gymorth ar y diwrnod ac am y brechdanau a chacennau hyfryd i ginio. Cinio Nadolig y Plwyf Eleni cafodd Eglwys Sant Mihangel ginio Nadolig yn 'The Pepper Mill', Fali. Roedd yn noson llawn hwyl a'r bwyd yn wych! Dydd Gwener y Groglith There in the garden of tears, my heavy load he chose to bear; His heart with sorrow was torn. 'Yet not my will but yours,' he said.   This is our God, the Servant King, he calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the Servant King.  (Graham Kendrick-Servant King) Swper Diolchgarwch Cynhaliwyd y Swper Cynhaeaf yn 'Cartio Môn', Bryngwran ar ddydd Iau, 11 Hydref. Dechreuwyd ar y noson gyda swper pysgod a sglodion, ac yna daeth Howard Hughes y Consuriwr i'n difyrru. Cawsom noson wych, llawn hwyl o chwerthin a thriciau. Codwyd £81.50, a fydd yn mynd tuag at Eglwys y Drindod. Sul y Pasg Mae neges y Pasg yn ein hatgoffa ein bod i fod â CHALON SY'N GWRANDO, CALON SY'N MADDAU a CHALON AGORED Eglwys Anniben Cynhaliwyd yr Eglwys Anniben ar Ddydd Sadwrn, 29 Medi, 2012. Gwnaethom gyfuno themâu o #Golau a Thywyllwch’ gyda’r 'Cynhaeaf'. Cawsom fore hamddenol, hwyliog yn gwneud llawer o grefftau gwahanol, canu a dawnsio. Diolch i bawb a helpodd ar y diwrnod ac i bawb a gefnogodd y digwyddiad Bryngwran Cynhaliwyd Priodas BRYNGWRAN Cynhaliwyd ‘priodas’ arbennig yn Eglwys y Drindod Sanctaidd ar brynhawn Sul, 17 Mehefin, gyda'r plant yn cymryd y gwasanaeth cyfan, â chymorth gan y Parch Neil Ridings a'r Hybarch Paul Davies, Archddiacon newydd Bangor! Cyrhaeddodd y briodferch a'i thad mewn steil gyda car a cheffyl, a chafodd y briodferch ei chynorthwyo gan bump o ferched blodau. Roeddynt i gyd yn edrych yn hardd. Roedd y priodfab yn urddasol a hunan-feddiannol iawn, a chafodd gymorth medrus gan ei was priodas. Roedd yr Eglwys yn llawn o westeion a chyfeillion, ac ymhlith y gwesteion roedd Maer Môn a’i wraig, a'r Cynghorydd Bob Parry, ein Cynghorydd lleol. Darparodd Clychau'r Enfys, y grwp canu clychau, y gerddoriaeth ar gyfer gorymdaith y briodferch i mewn i’r eglwys, ac ar gyfer y briodferch a'r priodfab wrth iddynt adael yr eglwys. Cafwyd bwffe hyfryd i ddilyn yn Neuadd yr Eglwys, lle cafodd pawb amser gwych. Diolch i bawb a gymerodd ran, a baratôdd y plant ar gyfer eu rolau, ac yn arbennig i Mrs Sylvia Owen a oedd yn gyfrifol am yr holl drefniadau, a wnaeth gyda’i heffeithlonrwydd a’i hegni arferol. Gwasanaeth Cymun Teuluol Diolchgarwch am y Cynhaeaf Buom yn dathlu ein Gwasanaeth Cymun Teuluol Diolchgarwch am y Cynhaeaf yn Eglwys Sant Mihangel, Y Fali ar ddydd Sul 23 Medi. Helpodd aelodau iau o'r gynulleidfa Neil i ddangos sut y mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd fel tîm i helpu i estyn allan i bobl mewn angen, mae’n yn rhy fawr i wynebu ar ein pennau'n hunain, ond gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth! Bydd yr holl roddion o fwyd a roddwyd yn cael eu cludo i’r ‘Goleudy' elusen yng Nghaergybi i helpu i gefnogi gwaith gwych o fwydo rhai sy'n byw ar y strydoedd. Roedd y ffenestri eglwys wedi eu haddurno â blodau cynhaeaf hardd a gynlluniwyd gan rai o ferched yr eglwys. Diolch i bawb am yr holl roddion o fwyd ac am roi o'u hamser i wneud yr eglwys edrych mor brydferth. Rhoddion rhad a gwerthfawr O’r nef sy’n dod i lawr I ti O Dad diolchwn am Dy gariad mawr.  O ‘Nyn sy’n troi y meysydd, nyni sy’n hau yr had’ a ysgrifennwyd gan Matthias Claudius. Cinio Nadolig Eglwys Bryngwran Eleni buom yn lwcus iawn o gael gwahoddiad i ymuno ag eglwys Niwbwrch a Llanedwen i ddathlu'r Nadolig yn Neuadd Pritchard Jones yn Niwbwrch ar nos Wener 14 Rhagfyr. Cawsom groeso cynnes a gwledd Nadoligaidd tri chwrs hyfryd gyda gwin, ac yna coffi a melysion cartref bendigedig i orffen. Roedd bob peth o safon uchel iawn, ac roedd pawb wedi mwynhau’n fawr.  Diolch yn fawr i gyfeillion eglwys Niwbwrch, ac yn arbennig i Norman Owen a’i dîm o helpwyr brwd! Carolau yng Ngolau Cannwyll Roedd yr eglwys yn llawn dop ac yn llawn o swn carolau, deuawdau, corau, unawdwyr cerddorol, cerddi a chwerthin. Codwyd cyfanswm o £470 ar gyfer Grwp Cymorth Canser Caergybi. DIOLCH YN FAWR!