Digwyddiadau 2013
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Plwyf Fali gyda Bryngwran a Chaergeiliog
Cyhoeddiad
Mae Mrs Eilir Williams, ein organydd yn Eglwys Sant Mihangel, Y Fali wedi ymddeol ar ôl 46 mlynedd o wasanaeth ffyddlon. Rydym yn diolch iddi am ei chyfeillgarwch a theyrngarwch ac yn dymuno llawer o flynyddoedd hapus o ymddeoliad gyda ni fel aelod 'cyffredin' o'r gynulleidfa.
Gwasanaeth Nadolig i'r Teulu
Roedd y bregeth heddiw ynglŷn â sanau! Roedd sanau gwlân i'n hatgoffa o'r bugeiliaid a'u defaid, y pâr o sanau baban yn ein hatgoffa o enedigaeth ein Hiachawdwr, y sanau gyda thyllau ynddynt yn angylion sanctaidd Duw yn dod â'r newyddion da, a'r sanau drewllyd yn cynrychioli'r stabl. Gobeithio bod y bugeiliaid wedi mynd â’r Newyddion Dai bawb! Yn ystod y Cymun canodd yr Ysgol Sul amrywiaeth o garolau Nadolig. Braf oedd gweld yr eglwys yn llawn.
Carolau yng Ngolau Cannwyll
Cinio Nadolig y Plwyf
Cafwyd Cinio Nadolig y Plwyf yng Ngwesty'r Bull, Y Fali, ar 18 Rhagfyr, 2013. Cawsom fwyd gwych, cwis a noson hyfryd o hwyl a chwerthin!
Ar Ddydd Sul 8 Rhagfyr, cynhaliodd Eglwys Bryngwran ei gwasanaeth Naw Llith a Charolau blynyddol, ynghyd â digwyddiad newydd eleni, sef Gŵyl Coed Nadolig. Roedd yr Eglwys wedi ei haddurno'n hardd gyda choed Nadolig a chanhwyllau, a chymerodd trawstoriad eang o grwpiau cymunedol ran yn y gwasanaeth. Roedd yn wych gweld yr Eglwys bron yn llawn gyda theuluoedd a ffrindiau, a chafodd pawb
anrheg bach wedi ei lapio'n hardd o fins peis ar y ffordd adref! Y sefydliadau a gymerodd ran oedd Ysgol Sul Eglwys Bryngwran, Clwb Ieuenctid lleol, Capel Hebron, Merched y Wawr, a’r Cadetiaid Môr, yn ogystal ag aelodau unigol o’r Eglwys. Diolch i bawb a drefnodd y digwyddiad ac a gymerodd ran.
Naw Llith a Charolau a Gŵyl Coed Nadolig - Bryngwran
Stomp Eglwys y Nadolig
Cawsom fore gwych yn gwisgo yn ein hetiau Nadolig gyda chaneuon Nadolig hwyliog yn cael ei chwarae a chael ein gorchuddio mewn glud a gliter !! Cafwyd nifer dda o deuluoedd i fwynhau gwneud globau eira, cardiau Nadolig, hosan dynion eira, lluniau Nadolig ffabrig ac addurno coed Nadolig. I ddiweddu’r sesiwn cawsom gemau parti a digonedd o fwyd blasus. Diolch yn fawr i bawb unwaith eto am eich cefnogaeth wych i wneud yr allgymorth hwn yn bosibl i’r gymuned.
Cawsom fore gwych yn croesawu yn ôl ein plant rheolaidd a hefyd nifer o wynebau newydd! Roedd y neuadd yn fwrlwm o chwerthin, hwyl a phawb yn mwynhau bod yn greadigol. Diolch yn fawr i bawb a ddarparodd fwyd, helpu ar y byrddau crefft ac a ddaeth draw i gefnogi'r bore.
Stomp Eglwys Cynhaeaf
Swper Cynhaeaf yn Cartio Môn
Cafodd pawb noson bleserus iawn . Diolch arbennig i'r côr ' Genod y Gwyndy ' a ganodd yn hyfryd . Mae'r arian a godwyd ar y noson sef £82.00 wedi cael ei roi i Hosbis yn y Cartref.
Diolchgarwch am y Cynhaeaf - Eglwys y Drindod
Ar 6ed Hydref, cafwyd gwasanaeth Diolchgarwch y Plant yn yn Eglwys y Drindod Bryngwran. Bu’r plant yn canu i ni, a diolch i Cara, Llio, Alfie a Owain am eu cyfraniad y dydd. Diolch hefyd i aelodau eraill yr Ysgol Sul a oedd yn methu bod yn bresennol ar y diwrnod, ond a oedd wedi tynnu lluniau basgedi hardd o ffrwythau i'n hatgoffa i gyd o anrhegion hael Duw i ni ar yr adeg hon a thrwy’r flwyddyn.
Diolchgarwch am y Cynhaeaf - Eglwys Sant Mihangel
Cawsom eglwys lawn i ddathlu Diolchgarwch. Cawsom ein hatgoffa i fod yn ddiolchgar am yr hyn sydd gennym ac i feddwl am y rhai sydd mewn angen. Mae’r holl roddion o fwyd a gafwyd yn y gwasanaeth yn mynd i ‘The Lighthouse’ yng Nghaergybi i gefnogi’r digartref. Roedd yr eglwys wedi ei haddurno’n hardd – diolch i bawb am eu gwaith caled.
'Ffug' Fedydd - Eglwys y Drindod Sanctaidd, Bryngwran
Ar Ddydd Sul, 14 Gorffennaf, cynhaliwyd ffug fedydd yn Eglwys y Drindod Bryngwran, gyda’r gwasanaeth i gyd yn cael ei gymryd gan blant yr Ysgol Sul a’u cyfeillion. Roedd yr eglwys yn llawn o deulu a ffrindiau, a gwnaeth y plant eu rhan yn ardderchog. Diolch i bawb a fu’n brysur yn hyfforddi, roedd yn dipyn o gamp. Diolch hefyd i Genod Gwyndy a ddaeth atom i ganu, roeddynt yn swynol iawn. Ar ôl y gwasanaeth, aethom i gyd i Cartio Môn i fwynhau te prynhawn a chael cymdeithasu efo’n gilydd.
Roedd ein ffair haf flynyddol yn llwyddiant enfawr, ar y diwrnod y gwnaethom £1,881.91 o elw, ac mae mwy o roddion yn dal i ddod i mewn!  DIOLCH YN FAWR i bawb a weithiodd mor galed yn paratoi ar gyfer y ffair a helpu ar y diwrnod. Ein dau ddigwyddiad newydd eleni oedd 'Gwlychwch y Ficer' a 'B Boy Style' a ddangosodd i bawb sut i breg-ddawnsio a dysgu sgiliau dawns newydd!
Ffair Haf Eglwys Sant Mihangel
Diwrnod o Hwyl ym Mangor
Cafodd Eglwys Anniben, St Michael ac Eglwys y Drindod ddiwrnod allan yn y Diwrnod Hwyl yng Nghadeirlan Bangor! Cawsom i gyd ddiwrnod bendigedig o wneud crefftau, bod yn greadigol, gwrando ar gerddoriaeth fyw, cael her ar y gwynt gladiator, treulio amser gyda'r adar ysglyfaethus, chwerthin, sgwrsio ac yn dod at ei gilydd i weddïo ac addoli fel esgobaeth i 'Ail-gynnau y tân yr Ysbryd Glân’ a dathlu Pentecost. 'Diolch i ti Dduw i chi na ellir fyth ddiffodd dy fflam, mae dy gariad a’th olau yn aros am byth.'
Cymerodd hyd yn oed yr Archddiacon Paul ac Archddiacon Andrew yr her gladiator!
Taith Gerdded Dydd Sul y  Gweddiau Dydd Sul, 5 Mai, 2013 
TAITH GERDDED I EGLWYS ST YLCHED – dydd Sul 5ed Mai 2013, buom yn cerdded o Blas Llechylched Bryngwran i safle’r hen Eglwys St Ylched, sef eglwys y plwyf i ardal Bryngwran cyn adeiladu’r eglwys newydd yn y pentref yn 1841. Nid oes dim o olion yr hen eglwys ar ôl bellach, ond mae nifer o feddi’n dal i fod yno. Cawsom wasanaeth awyr agored dan ofal y Parch Neil Ridings ac roedd yn hyfryd cael creosawu’r Hybarch Paul Davies, Archddiacon Bangor atom. Yn dilyn y gwasanaeth, cawsom de prynhawn yn Cartio Môn. Diwrnod bendithiol, ac roedd pawb wedi mwynhau eu hunain. Diolch i Dr Mike Doble am roi caniatâd i ni ymweld â’r safle.
125 Mlwydd Oed! Dydd Sul, 14 Ebrill, 2013
Daethom i gyd at ein gilydd i ddathlu pen-blwydd Eglwys Sant Mihangel, Y Fali yn 125 oed. Ymunodd y Gwir Barchedig Andrew John, Esgob Bangor â ni am y gwasanaeth a’r dathliadau wedi hynny. Roedd yr eglwys yn llawn o falwnau glas a gwyn a blodau hardd. Roedd yn wych gweld yr eglwys llawn ac roedd yr Esgob yn ein hannog i fod yn arwyddbost i gyfeirio pobl tuag at Dduw ac i fod yn halen a golau i wneud cariad a chyfeillgarwch Duw yn weladwy. Yn ystod y gwasanaeth cafodd plât coffa ei fendithio gan yr Esgob a bu côr Ysgol Gynradd Fali yn canu tra bod pawb yn mynd ymlaen ar gyfer y cymun. Parhaodd y dathliadau gyda bwffe a lluniaeth wych yn Neuadd yr Eglwys. Diolch i bawb am eu holl waith caled wrth ei wneud yn ddiwrnod mor arbennig!
Dydd y Pasg
MAE’R ISEU WEDI ATGYFODI! Rhown ddiolch i'r Arglwydd Atgyfodedig
Dydd Gwener y Groglith
IESU YN CAEL EI HOELIO AR Y GROES Cariad oedd yn dy ddal yno.   IESU YN MARW AR Y GROES Cafodd ei anafu oherwydd fy anwireddau.   IESU YN CAEL EI DYNNU ODDI AR Y GROES Er fy mwyn i.   IESU YN CAEL EI ROI I ORWEDD YN Y BEDD Bu farw fel y cawn i fyw.
Codwyd £343 i Grŵp Cefnogi Canser Caergybi!