Digwyddiadau 2014
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Plwyf Fali gyda Bryngwran a Chaergeiliog
Carolau yng Ngolau Cannwyll
Diolch yn fawr i bawb a roddodd mor hael yn ein gwasanaeth 'Carolau yng Ngolau Cannwyll' ar 22 Rhagfyr 2014. Codwyd cyfanswm o £250.58 i 'Hosbis yn y Cartref Caergybi '.
Mwy o De, Ficer?
Cynhaliwyd 'Mwy o De, Ficer?' yn y prynhawn am 2.00pm  yn neuadd yr eglwys, Fali i godi arian i Eglwys Sant Mihangel. Cawsom stondin gacennau, stondin lyfrau a stondin crefftau Nadolig yn ogystal â raffl fawreddog. Codwyd £770.45, felly diolch yn fawr iawn i bawb am helpu i'w wneud yn gymaint o lwyddiant.
Stomp Eglwys Adfent 29 Tachwedd, 2014
Addurniadau canwylllau bwrdd, cardiau coeden Nadolig a chalendrau Adfent ynghyd â hanes y camelod a gariodd y tri dyn doeth i Fethlehem i roi eu rhoddion i'r Brenin!
Dyma oedd ein Stomp Eglwys, Oen Duw, a aned mewn stabl, Iesu, Goleuni'r Byd. Diolch yn fawr iawn i bawb am eich holl gymorth a chefnogaeth ar y diwrnod.
Gwasanaeth o Ddathlu ar gyfer Ardal Weinidogaeth newydd Bro Cwyfan 23 Tachwedd, 2014
Cynhaliwyd y Gwasanaeth o Ddathlu ar gyfer Ardal Weinidogaeth newydd Bro Cwyfan yn Eglwys Sant Mihangel, Y Fali am 11.00am ac yna cafwyd bwyd a lluniaeth yn neuadd yr eglwys.
Gwasanaeth Diolchgarwch am y Cynhaeaf, Bryngwran 5 Hydref, 2014
Ar Ddydd Sul 5 Hydref, cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch am y Cynhaeaf bendithiol yn Eglwys y Drindod Bryngwran. Cymerwyd rhan gan nifer o aelodau a chyfeillion, gan gynnwys darlleniadau o’r salmau gan Mrs Ann Rowlands, Mrs Mair McDarren, Mrs Carol Lindsey a Mrs Sian Roberts. Cafwyd cyfraniadau cerddorol hyfryd gan Mrs Glenys Jones, Parti Plant Ysgol Henblas Llangristiolus, ac aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Bodedern. Cafodd y gynulleidfa ei swyno gan eu canu bendigedig. Diolch diffuant iddynt i gyd. Gweinyddwyd yn y gwasanaeth gan y Parch Neil Ridings, ac ar y ffordd adref, cyflwynwyd pecyn o fisgedi arbennig y cynhaeaf i bawb a oedd yn bresennol. Diolch arbennig i Sylvia am ei threfniadau gwych a thrylwyr fel arfer!
Swper Cynhaeaf yn y Clwb Hwylio, Caergybi
Stomp Eglwys 27 Medi, 2014
Cafodd pawb ddiwrnod llawn hwyl! Roedd 24 o blant yn ogystal â rhieni, neiniau a theidiau a modrybedd ac ewythrod. Ein thema oedd 'Iesu yn cerdded ar y dŵr' a 'Tawelu’r storm'. Cawsom i gyd hwyl yn gwneud cychod origami, pysgod a morfilod, squonks, poteli storm, sandalau ar gyfer cerdded ar lan y môr, a chwarae fflapio’r pysgodyn. Diolch i bawb am eich cefnogaeth.
Dathlu'r Cynhaeaf yn Eglwys Sant Mihangel, Y Fali 21 Medi, 2014
Cafwyd arddangosfa hardd o flodau ynghyd â llysiau ffres ei harddangos gan grŵp o ferched talentog o'r eglwys. Mae’r ferfa o fwyd wedi cael ei rhoi i'r 'Project Goleudy' yng Nghaergybi er mwyn helpu i gefnogi a bwydo'r digartref.
Ffug Briodas 20 Gorffennaf, 2014
Ar bnawn Sul 20 Gorffennaf, cynhaliwyd ‘ffug’ briodas gan blant Eglwys y Drindod Bryngwran. Roedd yr eglwys yn llawn i weld Isabelle a Thomas yn priodi, ac roedd y briodferch yn edrych yn hardd iawn gyda’i morynion a’i gweision bach. Y ‘person’ oedd Aaron, a gymerodd y gwasanaeth mewn modd hyderus a graenus.  Ar ôl y gwasanaeth cafodd y pâr hapus eu hebrwng mewn car moethus i’r wledd briodas yn yr Hive, RAF Fali. Yno bu dros 50 o bobl yn mwynhau te prynhawn bendigedig i ddathlu’r briodas. Diolch i bawb a drefnodd yr achlysur, yn enwedig Sylvia a Margaret, a diolch yn fawr i Wynne am dynnu’r lluniau hyfryd.
Ffair Haf Eglwys Sant Mihangel 12 Gorffennaf, 2014
Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth!  Y cyfanswm a godwyd oedd £ 1,419.47!
Gwasanaeth comisiynu 29 Mehefin, 2014
Gwasanaeth Comisiynu Mr Bill Rogerson, M.B.E.  yn Eglwys Sant Mihangel, Y Fali am ei waith gyda Chenhadaeth y Pysgotwyr yng Ngogledd Cymru.
Taith Sul y Gweddiau 25 Mai, 2014
Taith i Eglwys St. Ylched ac ymlaen i Cartio Môn am luniaeth.
Diwrnod Hwyl yng Nghadeirlan Bangor 10 Mai, 2014
Sul y Pasg yn Eglwys Sant Mihangel, Y Fali
Only by grace can we enter, only by grace can we stand; not by our human endeavour, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us, you call us to come. Into your presence you draw us, and now by your grace we come, now by your grace we come. Gerrit Gustafson (1990)
Noson Grempog yn Cartio Môn
Ar nos Fawrth 4ydd Mawrth, daeth criw da ohonom ynghyd i gymdeithasu. I ddechrau cawsom grempog a phaned, yna cystadleuaeth taflu crempog dan lygad barcud y beirniad, Mr Goronwy Parry. Wedyn cafwyd gêm o Bingo a raffl.  Diolch i Bill am arwain y gweithgareddau - cafodd pawb hwyl fawr!  Cafwyd elw o £73 tuag at Eglwys y Drindod, Bryngwran.