Digwyddiadau 2015
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Sul y Mamau yn Eglwys Sant Mihangel
Dangosodd ac esboniodd pob aelod o'r Ysgol Sul y lluniau gwych yr oeddynt wedi eu creu am y rhai sy’n ein caru, gofalu amdanom, rhannu gyda ni a’r rhai y cofiwn amdanynt. Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parchedig Sarah Lawrence. Rhoddodd sgwrs gan ddefnyddio origami i'n helpu i fyfyrio ar y bobl sydd drwy gydol ein bywydau wedi ein caru a gofalu amdanom, ac atgoffodd ni am gariad Duw tuag at bob un ohonom, yn enwedig ar hyn o bryd wrth i ni agosáu at y Pasg.
Sul y Blodau
Cawsom amser gwych yn dathlu gyda 110 o bobl, gan gynnwys plant, yn ein digwyddiad Sul y Blodau a gynhaliwyd yn neuadd bentref Rhosneigr y bore yma. Dechreuwyd y diwrnod am 10:00am am gyda gweithgareddau i blant ac wedyn cawsom wasanaeth ar y cyd o ddathlu gyda'r eglwysi a'r capel lleol. Yn dilyn y gwasanaeth buom yn gorymdeithio i bob un o'r eglwysi a'r capeli gan gario croes a chanu a gweddïo tu allan i bob lleoliad. Yna’n ôl i’r neuadd am luniaeth o de, coffi a byns!
Gorsafoedd y Groes Roedd Eglwys Bryngwranyn llawn o aelodau a chyfeillion ar gyfer ein gwasanaeth Gorsafoedd y Groes nos Fercher 1 Ebrill am 7pm.  Cafwyd darlleniadau pwrpasol ar thema’r Garawys a bywyd Crist o’i enedigaeth i’r Groes gan aelodau o wahanol gapeli ac eglwysi’r Fro. Ar yr un pryd, roedd Wynne Evans  yn arddangos sleidiau o wahanol olygfeydd p Ddrama’r Pasg o Oberammegau, cyfuniad effeithiol o luniau a  geiriau i hwyluso ein myfyrdod yn ystod yr wythnos bwysig hon.  Cafwyd darnau cerddorol gan Gôr y Gwragedd Milwrol a Norman, ac ar ddiwedd y gwasanaeth cafodd bob aelod o’r gynulleidfa rodd flasus o ddwy deisen Basg fechan i fynd adref gyda nhw.  Diolch i Sylvia am ei gwaith trefnu trylwyr a gofalus fel arfer, ac i Wynne am ei arbenigedd technegol!
Sul y Pasq
Jesus, be the centre, be my source, be my light. Jesus
Gwasanaeth Cymorth Cristnogol  Ardal Weinidogaeth Bro Cwyfan Neuadd Goffa Bodedern 31 Mai, 2015
Dechreuodd y digwyddiad gyda gweithgareddau celf a chrefft y plant ar y thema o bwysigrwydd o bod yn berchen buwch , ac yna cafwyd gwasanaeth byr yn dangos clip ar DVD ar y gwaith pwysig y mae Cymorth Cristnogol yn ei wneud yn Ethiopia. Cymerodd y plant ran yn y gwasanaeth yn ystod y gweddïau a chafodd pawb gyfle i flasu’r menyn yr oeddent wedi'i wneud ar beli toes cartref hyfryd! Diolch yn fawr i bawb am eu holl waith caled wrth osod allan y neuadd a darparu'r cacennau, bisgedi a lluniaeth.
Stomp Eglwys, 6 Mehefin, 2015
Bore llawn hwyl o weithgareddau crefft, canu, dawnsio ac adeiladu cwt Affricanaidd allan o gardfwrdd! Diolch yn fawr i bawb am eu holl gymorth i'w wneud yn fore gwych.
Dydd Sant Cwyfan, 7 Mehefin, 2015
Noson Caws a Gwin yn Llanfaelog
Cododd y Noson Caws a Gwin £200 mewn awyrgylch hwyliog iawn, a chododd y gemau Bridge £40 cyn hynny.
Ffair Haf
DIOLCH YN FAWR IAWN i bawb am baratoi a helpu i wneud y ffair yn llwyddiant ysgubol. CODWYD CYFANSWM O £1,205.87 !!
SUL Y MÔR
Cynhaliwyd ein gwasanaeth Sul y Môr eleni ar lan y môr yng Nghaergybi, ac roeddem yn falch iawn o groesawu aelodau o Eglwys Cybi i ymuno â ni ar y Sul arbennig hwn, pryd yr ydym yn gweddïo dros forwyr a’u teuluoedd. Daeth tyrfa dda o oddeutu 80 o bobl ynghyd ac roedd y gwasanaeth dan ofal y Parch Dr Kevin Ellis. Yn cymryd rhan roedd Cadetiaid y Môr, Cantorion Cybi, a chafwyd darlleniadau a gweddïau gan y Parch Jane Bailey, Heather Thomas, aelod o Gadetiaid y Môr a Tom Jones. Cynigiwyd y fendith derfynol gan y Parch Neil Ridings. Cafwyd casgliad o £83.11 tuag at waith yr RNLI, a chyflwynwyd y rhodd iddynt mewn ymweliad â’u canolfan yn dilyn y gwasanaeth. Yna cafwyd lluniaeth yng Nghlwb Hwylio Caergybi. Diolch arbennig i Sylvia am ei threfniadau gofalus a thrylwyr fel arfer.
Gwasanaeth 'Dechrau Canu, Dechrau Canmol' unedig Bro Cwyfan
Bore heulog o ganmoliaeth ac addoli, bwyd gwych a chymdeithasu.
Diolchgarwch am y Cynhaeaf
Dechreuodd ein Diolchgarwch am y Cynhaeaf ar nos Sadwrn (26ain Hydref) gyda chantorion Byddin yr Iachawdwriaeth Wrecsam yn ein diddanu gydag emynau, caneuon unigol a solo ar y cornet a'r tiwba. Mwynhaodd pawb y noson. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth.
Blodau cynhaeaf
Arddangosfa wych o greadigrwydd a lliw i fynegi ein diolch am ein darpariaeth bob dydd.
Canwch i'r Arglwydd, yr holl ddaear! Molwch yr Arglwydd mewn llawenydd; deuwch ger ei fron ef â chân!   Gwybyddwch mai yr Arglwydd sydd Dduw. Efe a’n gwnaeth ac nid ni ein hunain; ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa.   Dewch i mewn i’w byrth ef a diolch Canwch yn llafar iddo â salmau.
Eglwys Anniben
Yr Eglwys Anniben hon oedd ein dychweliad yn ôl ar ôl toriad hir dros yr haf. Yn awr bydd Eglwys Anniben yn digwydd ar yr 2il Ddydd Sadwrn bob mis i allu estyn allan i'r gymuned, adeiladu cyfeillgarwch a bod yn lle o hwyl, chwerthin ac addoli. Cawsom 12 o blant ynghyd â'u rhieni/neiniau a theidiau. Roedd yn hyfryd gweld wynebau newydd yn ogystal â rhai o'n cefnogwyr ffyddlon. Gwnaethom fwynhau gwneud brain, bwganod brain, tylluanod, corn a phaentio dail i wneud gwaith celf argraffu dail! Diolch i bawb am eich holl waith caled.
‘Remembrance’ Messy Church
Yn Eglwys Anniben Bro Cwyfan ‘Y Cofio’ cafwyd neuadd yr eglwys yn llawn o deuluoedd ifanc i gyd yn cael hwyl ac yn mwynhau gyda'r holl crefftau a gweithgareddau. Diolch i bawb am eich holl waith caled.
Gŵyl Coed Nadolig Llanfaelog
Cafwyd noson braf o adloniant yng nghwmni'r 'Military Wives'. Ymunodd pawb i ganu'r carolau a gwrando ar straeon Nadolig doniol, a mwnhau yfed gwin poeth a bwyta mind peis wedyn.
Stomp Eglwys y Nadolig
Cafodd pawb hwyl fawr!