Digwyddiadau 2016
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Priodas Ysgol Bryngwran
Pnawn dydd Llun 14 Mawrth 2016, cynhaliwyd ‘priodas’ Carwyn ac Emily yn Eglwys y Drindod Bryngwran. Y plant oedd yn gyfrifol am gynnal y gwasanaeth i gyd, ac roedd yn braf iawn gweld teulu a ffrindiau wedi dod ynghyd i ddathlu’r diwrnod hapus hwn. Wedyn cafwyd te priodas yn Ysgol Bryngwran, gyda chacen briodas hardd. Diolch i bawb a fu wrthi mor brysur yn hyfforddi’r plant – roeddynt werth i’w gweld!
Taith Gerdded Tystiolaeth Sul y Blodau
Cynhaliwyd ein Taith Gerdded Tystiolaeth Sul y Blodau yn Rhosneigr gyda'r Capeli a’r eglwysi Anglicanaidd, Catholig ac Efengylaidd yn dod ynghyd i addoli. Cychwynnwyd yn y bore gyda chrefftau a gweithgareddau i'r plant ac yna, gyda chymorth dau asyn, buom yn cerdded trwy bentref Rhosneigr gan aros ym mhob eglwys i weddïo a chanu. Ar ôl y daith gerdded, aethom yn ôl i neuadd y pentref am wasanaeth byr gyda’r plant yn ein harwain mewn addoliad a gweddi a dangos i ni yr holl crefftau yr oeddynt wedi bod yn eu gwneud. Yn dilyn y gwasanaeth, cawsom i gyd fynsen a diod poeth. Diolch yn fawr iawn i bawb am eu holl help.
Sul y Pasg
“Canys felly carodd Duw y byd, fel y rhoddodd ei unig-anedig Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo Ef, ond caffael ohono Fywyd Tragwyddol.”
Cynhaliwyd Noson Goffi yn Ysgoldy'r Eglwys nos Wener 29ain Ebrill i godi arian tuag at yr Eglwys a Phwyllgor Apêl Eisteddfod Genedlaethol 2017 Bryngwran, Engedi a Gwalchmai. Cafwyd noson braf a hwyliog, a chodwyd dros £80. Diolch i bawb a gyfrannodd wobrau i'r raffl a darparu'r lluniaeth.
Noson Goffi Eglwys Bryngwran
Hen Eglwys y Plwyf, Llechylched
Cawsom wasanaeth bendigedig yn yr awyr agored ar hen safle Eglwys y Plwyf Llechylched brynhawn dydd Sul 12 Mehefin 2016. Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parch Neil Ridings a daeth pobl o eglwysi Fali a Llanfaelog i ymuno â ni. Yna ar ôl y gwasanaeth cawsom de a chacennau cartref hyfryd gan Jay a Gwen, sef perchnogion newydd Plas Llechylched. Roeddynt yn garedig a chroesawgar dros ben. Diolch yn fawr iawn iddynt, a diolch arbennig i Sylvia am drefnu’r gwasanaeth arbennig hwn yn ei ffordd drylwyr arferol.
Apêl Fawr yr Haf Undeb y Mamau
Ar Ddydd Iau 21 Gorffennaf, 2016 gwelwyd 'Apêl Fawr yr Haf' Undeb y Mamau. Cynhaliwyd te mefus yn Rhosneigr.  Codwyd dros £225! Diolch yn fawr i bawb am eu holl waith caled a'u cefnogaeth.
Dechrau Canu Dechrau Canmol ar draeth Rhosneigr
Cafwyd gwasanaeth 5ed Sul Bro Cwyfan sef Dechrau Canu Dechrau Canmol ar draeth Rhosneigr, gyda phicnic a gêm o rownderi i ddilyn.
Er gwaethaf y tywydd dychrynllyd, cynhaliwyd yr arddwest yn Neuadd yr Eglwys a chodwyd £869.34. Diolch i bawb am eich holl waith caled ac i bawb a gefnogodd y diwrnod.
Garddwest St Mihangel
Diolchgarwch am y Cynhaeaf Eglwys Sant Mihangel
Ail Ben-blwydd Ardal Weinidogaeth Bro Cwyfan
Cafwyd gwasanaeth gwych heddiw yn Eglwys y Drindod i ddathlu ail ben-blwydd Ardal Weinidogaeth Bro Cwyfan. Diolch i bawb a drefnodd y digwyddiad ac a gymerodd ran!
Cinio Nadolig Bro Cwyfan
Noson hyfryd i hwyl a chwerthin! Diolch i bawb am ddod.
Gwasanaeth Teuluol
Cawsom wasanaeth teuluol hyfryd yn Sant Mihangel y bore 'ma. Rhoddwyd y faner hardd a wnaed gan blant y Stomp Eglwys i fyny, a buont yn canu carolau yn ystod y cymun.
Noson o Garolau a Darlleniadau
Cafwyd noson hyfryd o adloniant yng nghwmni Côr y Gwragedd Milwrol a hefyd bu'r plant yn canu carolau roeddynt wedi eu dysgu yn y Stomp Eglwys. Roedd yr Eglwys yn llawn a chasglwyd £242.54 tuag at Grŵp Cefnogi Canser Caergybi. Diolch i bawb am ddod ac am roi tuag at yr achos teilwng hwn.