Gwasanaethau
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Rydym yn croesawu ymholiadau ynghylch priodi yn unrhyw un o'n eglwysi. Os oes gan y naill neu'r llall ohonoch gyfeiriad yn un o'n plwyfi, mae gennych hawl i briodi yn yr eglwys blwyf. Nid y plwyf sy'n gosod y ffioedd, a gall y rhain newid yn flynyddol. Os ydych yn dymuno priodi yna bydd ein sgwrs gyntaf yn ymwneud â chael gwybodaeth am y gostegion/trwydded a thrafodaeth am ddyddiad. Yna cawn baratoad, pryd y byddwn yn ystyried priodas, beth mae'n olygu, ac edrych ar y gwasanaeth ei hun. Byddwn hefyd yn ystyried goblygiadau ymarferol ar y diwrnod, fel y ffotograffydd, blodau, trefn gwasanaeth, emynau, ayb. Diwrnod neu ddau cyn y briodas, bydd ymarfer. Un nodyn o rybudd - os gwelwch yn dda, peidiwch â threfnu eich gwledd briodas cyn i chi drefnu amser yn yr eglwys, rhag ofn na fydd yr eglwys ar gael ar yr amser priodol!
Rydym yn croesawu pawb sy'n dod i'w bedyddio fel plant neu sydd sy'n ceisio bedydd iddynt eu hunain fel oedolion. Gall y bedydd gael ei gynnal yn unrhyw un o'n tair eglwys. Cyn y bedydd, bydd gofyn i chi fynychu sesiwn baratoad. Mae hon wedi ei llunio i roi cyfle i feddwl am ystyr bedydd, ynghyd â'r hyn fydd yn digwydd yn y gwasanaeth ei hun. Yn ddelfrydol, bydd y ddau riant a'r rhieni bedydd yn mynychu. Os yn bosib, peidiwch â dod â phlant efo chi, os gwelwch yn dda. Mae'r sesiwn yn eithaf anffurfiol ac mae'n parhau am awr ond mae'n hanfodol fod cyswllt cyn i unrhyw fedydd gael ei gynnal. Nid ydym yn codi tâl am fedydd, ond bydd cyfle i chi wneud cyfraniad tuag at gynnal a chadw'r eglwys os ydych yn dymuno.
Mae profedigaeth yn brofiad trallodus ond cyffredin, sy'n dod ag amryw o deimladau ac emosiynau i'r amlwg. Mae pob un ohonom yn gweithredu ac ymateb mewn gwahanol ffyrdd i golli un annwyl. Dylai angladdau adlewyrchu rhywbeth o gymeriad yr unigolyn sydd wedi marw, a gellir gwneud hyn trwy ddarlleniadau, cerddi, emynau, cerddoriaeth, gweddïau a myfyrdod. Mae angladd yn amser i gofio a rhoi diolch am fywyd, ac yna i draddodi'r bywyd hwnnw i gariad, gobaith ac addewidion tragwyddol Duw. Fel Eglwys, gallwn gynnig cefnogaeth i deuluoedd mewn galar. Byddwn yn cofio'r ymadawedig a'ch teulu chi mewn gweddi ar amser eich profedigaeth, a dros yr wythnosau canlynol. Petaech yn hoffi i rywun ddod i weddïo efo un annwyl sy'n marw, cysylltwch â'r Rheithor, os gwelwch yn dda. Bob blwyddyn ar y Sul cyntaf yn Nhachwedd, rydym yn cynnal gwasanaeth 'Gwyl yr Holl Eneidiau'. Rydym yn gwahodd pobl sydd wedi colli un annwyl dros y flwyddyn flaenorol i ymuno â ni. Goleuir canhwyllau a darllenir yr enwau allan.  
Priodasau Bedydd Angladdau Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech drefnu priodas, bedydd neu angladd, yna cysylltwch â'r Ficer Tîm ar 01407 861663 neu e-bostiwch neil@brocwyfan.org.uk
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Bryngwran 3:00 pm Cymun Bendigaid 2ail a 4ydd Sul From 3 September, 2017: 9:00 am Sul 1af & 3ydd Sul
Llantrisant 2:00 pm Cymun Bendigaid 2ail Sul
Y Fali 11:15 am Boreol Weddi (Saesneg) Sul 1af 11:15 am Cymun Bendigaid (Saesneg) 2ail, 3ydd & 4ydd Sul 10:00 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Bob dydd Iau yng Nghanolfan yr Eglwys gydag astudiaeth o’r Beibl i ddilyn.  
Eglwys y Drindod Sant Mihangel Sant Cwyfan Sant Edern Sant Machraeth Sant Maelog Sant Mair Sant Pabo
Llangwyfan Weithiau, gan ddibynnu ar y llanw.
Bodedern 9:30 am Cymun Bendigaid (Saesneg) 2ail Sul 9:30 am Cymun Bendigaid 4ydd Sul
Llanfachreath 10:00 am Cymun Bendigaid 4ydd Sul
Llanfaelog 10:30 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Bob Dydd Sul 10:00 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Bob Dydd Mercher
Llanbabo Weithiau
Sant Afran, Ieuan a Sanan
Llangwyfan Nid oes gwasanaethau rheolaidd ar y Sul yn cael eu cynnal yn Eglwys y Santes Fair erbyn hyn. Cynhelir gwasanaethau achlysurol a bydd dyddiadau ac amseroedd y rhain yn cael eu cyhoeddi mewn da bryd. Bydd bedyddiadau, priodasau ac angladdau yn parhau i gael eu cynnal yn ôl y gofyn. Cysylltwch â’r Parch Neil Ridings, 01407741242 neu neil@brocwyfan.org.uk